Algemene voorwaarden

1. Definities

Het kantoor 
C.F.J. van den Bos Letselschaderegeling v.o.f., handelend onder de naam Van den Bos Letselschaderegeling, gevestigd te Lewedorp.

Cliënt
Degene die aan het kantoor opdracht heeft gegeven tot belangenbehartiging ter zake de door hem/haar ten gevolge van het ongeval geleden en nog te lijden schade.

Honorarium
De financiële vergoeding (tijdsevenredig) - exclusief kantoorkosten, verschotten en BTW - die het kantoor voor uitvoering van de opdracht aan cliënt in rekening brengt.

Verschotten
De kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.

Kantoorkosten
De vaste opslag - exclusief BTW- op het honorarium ter bestrijding van kantoorfaciliteiten (zoals porti-, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.).

Buitengerechtelijke kosten
De optelsom van honorarium, verschotten en kantoorkosten te vermeerderen met de BTW.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Totstandkoming opdracht
Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door het kantoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door de heer C.F.J. van den Bos of mevrouw M.Th.M. van den Bos-Nijsse.

4. Aard van de dienstverlening
De werkzaamheden die het kantoor voor cliënt verricht, worden ook wel buitengerechtelijke juridische bijstand genoemd. Dit houdt in dat het kantoor tracht de schade te verhalen zonder tussenkomst van de rechter. Indien het noodzakelijk wordt geacht om de rechter om een oordeel te vragen, dan zal het kantoor de overdracht van het dossier naar een advocaat begeleiden. Met betrekking tot het inschakelen van procedurele bijstand zullen zonodig, vooraf, aanvullende afspraken worden gemaakt.

5. De kosten van de buitengerechtelijke juridische bijstand
Deze kosten, ook wel buitengerechtelijke kosten genoemd, worden door het kantoor verhaald op de aansprakelijke wederpartij. Dit is mogelijk omdat deze kosten deel uitmaken van de schade. Dit is in de wet geregeld. Het kantoor kan deze kosten als afzonderlijke schadepost bij de aansprakelijke partij vorderen. De verhaalde buitengerechtelijke kosten komen toe aan het kantoor. Mocht cliënt zelf ten dele schuldig zijn aan het ongeval, dan is de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij in de regel slechts verplicht deze buitengerechtelijke kosten te betalen naar verhouding van het eigen aandeel in de schuld. De resterende kosten dienen door cliënt zelf te worden voldaan en komen aldus in mindering op het verhaalde schadebedrag, echter met een maximum van 15 % van het verhaalde schadebedrag.

6. Berekening honorarium
a. Het honorarium zal worden berekend op basis van de aan de behandeling van de opdracht bestede tijd en het geldende uurtarief dat periodiek door het kantoor wordt vastgesteld.

b. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een periode van één kalenderkwartaal, tussentijds in rekening gebracht.

7. Verschotten en kantoorkosten
Door het kantoor ten behoeve van de cliënt betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van kantoorkosten (zoals porti-, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d) zal 4% van  het honorarium in rekening worden gebracht.

8. Inschakeling van derden
Indien voor een juiste uitvoering van de opdracht de inschakeling van derden wenselijk of noodzakelijk is, zal het kantoor hiertoe zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt. Bij de keuze van deze derden zal het kantoor de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter niet aansprakelijk voor fouten van deze derden of tekortkomingen in de nakoming van hun verbintenissen.

Het kantoor is gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

9. Ontvangst betalingen
Het kantoor is gemachtigd gelden te ontvangen op haar derdenrekening (ten name van Stichting Derdengelden Van den Bos Letselschaderegeling) en van deze gelden datgene wat haar toekomt in te houden.

10. De behandeling van de zaak
Indien en zolang de zaak bij het kantoor in behandeling is, is cliënt verplicht om alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen van het kantoor. Indien cliënt de zaak voortijdig bij het kantoor beëindigt of indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in de eerste zin van dit artikel, kan het kantoor de inmiddels gemaakte kosten bij cliënt in rekening brengen en eventueel verrekenen met de door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan cliënt verstrekte of te verstrekken voorschotten.

11. Doorzenden gegevens
Het kantoor is gerechtigd alle informatie en gegevens die volgens het kantoor van belang zijn om de belangen van cliënt te behartigen door te zenden naar de aansprakelijke partij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede naar eventueel andere bij de schaderegeling noodzakelijk betrokken partijen.

12. Beperking van aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van het kantoor dan wel voor het kantoor werkzame personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door het kantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt.

13. Vrijwaring door cliënt
De cliënt vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor cliënt verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van het kantoor.

14. Adres cliënt
Als adres van de cliënt wordt door het kantoor aangehouden het adres dat is vermeld op de door cliënt ondertekende medische machtiging. De cliënt dient een adreswijziging schriftelijk door te geven aan het kantoor waarna het kantoor de cliënt een nieuwe medische machtiging ter ondertekening zal sturen. 

15. Vernietiging van oude dossiers
Gedurende een periode van tien jaar na het afsluiten van een zaak zal het betreffende dossier in het archief van het kantoor worden bewaard. Na het verstrijken van deze termijn zal het dossier met de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging door het kantoor worden vernietigd.

16. Toepasselijk recht
De rechtsverhouding tussen de cliënt en het kantoor is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg.